You are herePodklady

PodkladyUvádím zde doklady, které jsou k vypracování znaleckého posudku většinou potřeba (podle metody oceňování vyhláškovou, výnosovou nebo tržní metodou). Potřebné doklady se ale liší posudek od posudku, proto je lépe je vždy předem konzultovat.


VYHLÁŠKOVÁ CENA:
1) OCENĚNÍ STAVEB A BYTŮ:
- výpis z evidence nemovitostí, tzv. list vlastnictví (ne starší 3 měsíců)
kopie katastrální mapy (ne starší 1roku) - u bytů pouze v případě spospoluvlastnického podíl na pozemcích
geometrický plán
dokumentace ke stavbám (stavební povolení a kolaudační rozhodnutí, projektová dokumentace, soupis provedencýh stavebních úprav a změn (včetně data provedení), korespondence se stavebním úřadem)
územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
předchozí znalecké posudky
doklady o nabytí vlastnictví (kupní smlouvy, prohlášení vlastníka dle §5 zákona č.72/1994 Sb. včetně výkresové dokumentace)
- případné doklady omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy

2) OCENĚNÍ POZEMKŮ:

- výpis z evidence nemovitostí, tzv. list vlastnictví(ne starší 3 měsíců)
kopie katastrální mapy (ne starší 1roku)
geometrický plán
- platný územní plán obce, územní rozhodnutí, stavební povolení
- doložená informace o možnostech napojení na inženýrské sítě
- způsob přístupu k pozemku
předchozí znalecké posudky
doklady o nabytí vlastnictví (kupní smlouvy)
- případné doklady omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy

3) OCENĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ:

- výpis z evidence nemovitostí, tzv. list vlastnictví(ne starší 3 měsíců)
kopie snímku katastrální mapy (ne starší 1roku)
- doklady o skutečném průběhu hranic pozemku
- případné podklady charakterizující snížení zemědělské využitelnosti pozemků
- případné doklady omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy


TRŽNÍ CENA:
Základní doklady jsou stejné jako u vyhláškové metody (viz výše), další požadavky jsou závislé na konkrétním případu.